OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA

V mesecu aprilu bomo začeli s postopkom izbire obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Z načinom izbire in z obveznimi izbirnimi predmeti bomo seznanili starše na roditeljskem sestanku v aprilu in učence 6.,7. in 8. razredov na razrednih urah, do roditeljskega sestanka v aprilu.

V zadnjem VIO učenci izberejo obvezne izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični.   Glede na izvajanje lahko učenci izbirajo triletne (lahko tudi krajše), enoletne – vezane na razred in enoletne predmete.

Učenci morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Večina predmetov se izvaja eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri. Ob obveznih izbirnih predmetih šola ponuja tudi neobvezni izbirni predmet nemščina, ki učencem omogoča, da si lahko zraven učenja tujega jezika izberejo še dve uri obveznih izbirnih predmetov.

Učenec si naj izbere predmete, ki ga zanimajo, upošteva svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.  Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra.

Prijavo bomo izvedli preko eAsistenta.

Prijava bo  možna po predstavitvi OIP, na roditeljskem sestanku, 23.4. 2018. Svetujemo vam, da preberete predstavitve predmetov in otroku svetujete, da se odloči za obvezne izbirne predmete, ki so ga najbolj navdušili in za katere veste, da bo z obiskovanjem le-teh, najbolj razvijal svoja nagnjenja in potenciale.

Podrobnosti prijave so napisane na prijavi za obvezne izbirne predmete.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost