OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 3. VIO ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Spoštovani starši, učenke, učenci! 

Od 3. 5. do 13. 5. 2022 bomo zbirali prijave na OBVEZNE in NEOBVEZNE izbirne predmete za šolsko leto 2022/23.

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne predmete. Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom.

So priložnost, da učenci z lastno izbiro predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen obvezni izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  • v primeru, da se v soglasju s starši učenec odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more izbrati.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka obveznih izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če je učenec izbral tri obvezne izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in bodo ocene vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi obvezne izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število obveznih izbirnih predmetov

Naša šola za šolsko leto 2022/2023 ponuja veliko število obveznih  izbirnih predmetov. V 3. VIO ponujamo več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na naši šoli, lahko izvajali 18. Izvajali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Njihov podrobnejši opis najdete v Vodniku po obveznih izbirnih predmetih.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2022/2023, so predstavljeni v Vodniku po obveznih izbirnih predmetih. Predstavitve so narejene za vsak razred posebej. Za krajšo predstavitev kliknete na predmet, ki vas zanima, vsak predmet pa je še podrobno predstavljen z učnim načrtom.

Med njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki izražajo njegov interes, sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. 

Namen izbirnih predmetov je, da učenci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale.

Prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete bomo izvedli preko eAsistenta.

Podrobnosti prijave so napisane na prijavi za obvezne izbirne predmete in neobvezni izbirni predmet nemščina.

Učenec mora v prijavi rangirati več predmetov (vsaj 6), za primer, če se izbirni predmeti, za katerega se je najprej odločil, ne bi izvajal.

Prijave na obvezne izbirne predmete in neobvezni izbirni predmet nemščina, bodo potekale od 3. 5. do 13. 5. 2022.

Prijave učencev na obvezne izbirne predmete in neobvezni izbirni predmet nemščina za šolsko leto 2022/23  bodo objavljene junija 2022.

Za učence, ki obiskujejo glasbeno šolo

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. Starši posredujete šoli ob prijavi na OIP  Prošnjo za oprostitev sodelovanja pri OIP in kasneje priložite potrdilo o vpisu. Povezava je spodaj. V njej navedite, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete potrdilo o vpisu najkasneje do 31. avgusta.

VLOGA: Prošnja za oprostitev sodelovanja pri OIP.docx, Prošnja za oprostitev sodelovanja pri OIP.pdf

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine obveznih izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta.

Do 30. septembra 2022 lahko učenci obvezni izbirni predmet zamenjate, vendar le pod pogojem, da je pri predmetu, kamor želite, še prostor in da se urnik predmeta sklada z urnikom učenca. Pri zamenjavi izpolnite vlogo za prepis, ki jo dobite pri svetovalni službi (potreben predhodni individualni pogovor z učitelji). Po tem datumu prestopi niso več možni.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Učencem tretjega triletja bo šola ponudila neobvezni izbirni predmet nemščina. To pomeni, da bodo učenci poleg obveznih izbirnih predmetov lahko (neobvezno) izbrali še 2 dodatni uri pouka tedensko.

Prijava na neobvezni izbirni predmet nemščina,  se bo izvajala preko eAsistenta istočasno s prijavo na obvezne izbirne predmete. 

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

PREDSTAVITEV NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost