Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
  2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
  3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  4. STROŠKOVNIK
  5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
  6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Videm
Naslov: Videm pri Ptuju 47
Pošta: 2284 Videm pri Ptuju
Telefon: 02 7619425, 027619410
Faks: 02 7619411
Elektronski naslov: info@solavidem.si
Odgovorna uradna oseba:
Pomočnica ravnatelja:
Mag. Robert Murko, ravnatelj šole
Mag. Manja Vinko
Datum objave kataloga: 14. 4. 2006
Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletu: http://www.solavidem.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni vzgojni izobraževalni program.
2. a Podatki o organizaciji zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 

Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju – matična šola

Podružnična šola: Leskovec
Naslov: Zgornji Leskovec 10, 2285 Zgornji Leskovec
Telefon: 02 763 10 42
Vodja notranje organizacijske enote: Marjana Notersberg

 

Podružnična šola: Sela

Naslov: Sela 33, 2323 Lovrenc na Dravskem polju
Telefon: 02 781 28 11
Vodja notranje organizacijske enote: Claudia Beguš Mihelič

 

Vrtec pri OŠ Videm

Naslov: Videm pri Ptuju 47
Telefon: 02 761 94 20
Vodja notranje organizacijske enote: Vesna Sodec Grula

 

Vrtec Videm: enota Leskovec

Naslov: Zg. Leskovec 10, 2285 Zg. Leskovec
Telefon: 02 763 10 43
   

 

Vrtec Videm: enota Sela

Naslov: Sela 33
Telefon: 02 781 28 12
   
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Mag. Robert Murko
Delovno mesto in naziv: Ravnatelj
Elektronski naslov: robert.murko@solavidem.si
Službena telefonska številka: 02 761 94 12
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja: MIZŠ
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje: MIZŠ
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja: MIZŠ

Predpisi lokalne skupnosti:   

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4d05f529-7251-43a0-9c81-12ba317407a2 

OBČINA

Splošni akti zavoda:

Pravila šolskega reda

Hišni red

Pravila šolske prehrane

Vzgojni načrt

Načrt integritete

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Požarni red

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)MIZŠ

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

Pomembni dokumenti

http://zavod.solavidem.si/sola/informacije-o-soli/

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Vpis otrok v 1. razred

Vpis otrok v vrtec

Vpis učencev iz drugi šol

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke:  
Evidenca zaposlenih delavcev Zbirka na sedežu šole

Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx

Na portalu MIZŠ
Število učencev po oddelkih in razredih Zbirka na sedežu šole

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Spletna strani šole: http://zavod.solavidem.si/sola/informacije-o-soli/

 
           

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

               Urniki oddelkov

Šolske poti prevozov otrok

Urnik zvonjenja

Šolski koledar

Podpis ravnatelja

_________________________

Dostopnost